NL FR EN

Studie met Ladarixine

Dit is een multicentrische, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde, klinische fase 2/3 studie die de veiligheid en effecten van een behandeling met perorale Ladarixine wil nagaan in adolescenten en volwassenen met recent gediagnosticeerde type 1 diabetes mellitus. 

Doel van de studie:

Welke behandeling wordt onderzocht? 

Ladarixine is een potente inhibitor van interleukine 8 (CXCL8) via onderdrukking van de activatie van de receptoren CXCR1 en CXCR2. Dit proinflammatoir chemokine speelt een rol in het immuunproces dat aanleiding geeft tot de destructie van de bŤtacellen.  

Studieopzet en -opvolging:

Ladarixine wordt peroraal toegediend tweemaal 400mg per dag gedurende 14 opeenvolgende dagen, alternerend met een behandelingsvrij interval van 14 dagen, en dit gedurende een jaar. Deelnemers worden nog verder opgevolgd gedurende 18 tot 24 maanden na de eerste toediening. 
Evaluatie van de bŤtacelfunctie gebeurt met behulp van mixed meal tolerance tests (MMTT). Op regelmatige tijdstippen zijn er bezoeken aan het studiecentrum ter verdere opvolging van klinische, biochemische en metabole parameters. 

Inclusiecriteria:

Exclusiecriteria:

Contact:

02 477 45 46
contact@bdronline.be