NL FR EN

Belgisch Diabetes Register vzw

Gedurende de voorbije jaren is het Belgisch Diabetes Register uitgegroeid tot een belangrijk instrument voor het uitstippelen van een toekomstgericht gezondheidsbeleid inzake diabetes, gestoeld op het voorspellen en het voorkomen van de aandoening en haar complicaties. Niet alleen werd een methode uitgewerkt om de omvang van het gezondheidsprobleem "diabetes" onder 40 jaar te meten en op te volgen, maar er werd eveneens een structuur opgebouwd die de uitvoering van vernieuwende en internationaal competitieve studies ter preventie of genezing van diabetes mogelijk maakt.

Organigram BDR

Een multidisciplinaire en multicentrisch samengestelde stuurgroep bepaalt het beleid van het BDR en bespreekt voorgelegde projecten. Deze stuurgroep kan werkgroepen samenstellen die projecten uitwerken en bespreken. Een ethische commissie samengesteld uit artsen, patiënten, familieleden van patiënten en juristen bespreekt de ethische aspecten van de ingediende projecten. Jaarlijks worden alle leden van het BDR uitgenodigd voor een algemene vergadering waar de projecten en recente wetenschappelijke vorderingen worden besproken.

De centrale eenheid staat in voor de coördinatie van alle activiteiten van het BDR. Ze zorgt voor de inzameling van gegevens en bloedmonsters van diabetespatiënten en hun eerstegraadsverwanten. Daarenboven staat de centrale eenheid in voor de opslag en beveiliging van dit materiaal. Zij verzorgt tevens de communicatie met de (inter)nationale navorsers die wetenschappelijke projecten leiden en met de referentielaboratoria die gespecialiseerde testen centraal uitvoeren. Ze bewerkstelligt de terugvloei van informatie naar de klinische centra, de artsen, patiënten, familieleden en overheid. De centrale eenheid organiseert alle vergaderingen van de stuurgroep, ethische commissie en werkgroepen, en de jaarlijkse algemene vergaderingen.